Kritéria ocenění

Proč se zvolila právě tato kritéria?

Tvorba a vylaďování podmínek trvala skoro rok. Dotazovali jsme se cca 50 ředitelů a cca 70 učitelů. Zapracováním většiny připomínek a podnětů vznikla potřeba rozdělit kritéria do 4 kategorií:

  1. SOUSTŘEDĚNÝ ČAS ŽÁKŮM: Intenzita zavedení etické výchovy v ŠVP. V Rámcovém vzdělávacím programu je od roku 2010 zaveden doplňující vzdělávací obor, etická výchova, kde je definováno 10 témat a 5 aplikačních témat. Právě intenzita zavedení daných témat a forma „zkušenostního vyučování“ (tj. metoda, kdy žáci pracují s vlastní zkušeností a zážitkem, které následně reflektují a zobecňují a není to teoretické, frontální, expertní předávání informací)  jsou základem pro posouzení získání bronzového stupně. Pokrytí témat může být v rámci běžné hodiny jiného předmětu, kroužků, projektových dnů atd.
  2. KVALITNÍ UČITELÉ: Učitelé, kteří chtějí vyučovat etickou výchovu, byť průřezově, by měli být proškoleni na výchovný styl v minimálně 40ti hodinovém akreditovaném kurzu. Učitelé,  kteří chtějí učit etickou výchovu jako smasotatný předmět, by měli být absolventy minimálně 240ti hodinového akreditovaného kurzu DVPP.
  3. PODPORA SBOROVNY: etickou výchovu nelze izolovat do jediného předmětu, ale měla by prostupovat celou školou. Pro učitelský sbor se připravují krátkodobé workshopy, jejichž cílem je pomáhat učitelům zlepšovat klima ve třídách.
  4. SYSTÉMOVÁ PODPORA: signálem pro rodiče, že etická výchova má významné postavení v rámci vyučovaných předmětů je ustanovení funkce metodika EtV, tj. jeden z pedagogů dané školy, který spolupracuje na začlenění etické výchovy do švp, který koordinuje projekty, komunikuje s vedením a ostatními pedagogy. tato pozice by byla přímo podřízena řediteli školy.

Etická výchova, o.p.s. si vyhrazuje právo daná kritéria upřesňovat a měnit.